Ontwikkeling begint met goed onderwijs. Wil je iets doen wat écht helpt om armoede en achterstand te bestrijden, dan kom je bijna vanzelfsprekend bij onderwijs terecht. Zo ging het met Vajra ook.

Studiebeurzen
Al voordat in 1997 de stichting werd opgericht, wist Maarten Olthof Nederlandse sponsors te interesseren voor een schoolproject in de Kathmanduvallei. Tientallen kinderen uit afgelegen bergdorpen, die normaal gesproken geen of nauwelijks onderwijs hadden gekregen, konden daardoor naar een goede school.

Sponsorleerlingen.

Sponsoring van leerlingen was in de afgelopen vijftien jaar een belangrijke activiteit van Vajra en is dat nog steeds. Het bestuur van Vajra Nepal selecteert op de schooltjes in de bergdorpen de leerlingen die voor sponsoring in aanmerking komen. De thuissituatie is een belangrijk criterium, want het gaat erom juist arme kinderen een kans te geven. Maar natuurlijk wordt er ook gekeken naar intelligentie en motivatie bij de kinderen. Bijzonder is dat de mensen die geld doneren precies weten voor welke leerling het bestemd is. Vaak hebben ze persoonlijk contact met de leerlingen en hun ouders en volgen ze met interesse de schoolprestaties. Het sponsorschap wordt ook met opzet voor minimaal vijf jaar vastgelegd, zodat een leerling in principe de opleiding kan afmaken. Vajra kiest hiermee niet de gemakkelijkste weg. Maar de persoonlijke kant heeft een grote meerwaarde voor zowel de sponsors als de leerlingen.

Sponsorleerlingen bij het Vajra Hostel in Kathmandu.

Vajra werkte vanaf 1999 samen met de particuliere Merryland School in Kathmandu. Om ook kinderen uit zeer afgelegen dorpen een kans op een schoolopleiding te geven, opende Vajra in 2002 een eigen internaat, het Vajra Hostel. De kinderen woonden in het hostel en gingen met een bus naar de Merryland School. Na school hielpen oud-leerlingen bij het huiswerk. Er werd ook veel aan sport en ontspanning gedaan, soms ook met hulp van Nederlandse vrijwilligers. Sinds de opening van de Vajra Academy is het hostel verkocht en gaan kinderen met een studiebeurs naar onze eigen particuliere school. Vele honderden kinderen hebben via Vajra een opleiding kunnen volgen. Op dit moment zijn er ongeveer 150 sponsorleerlingen.

Scholenbouw
Nabij de route van Kathmandu naar Tibet, dwars door Sindhupalchowk, ligt het dorp Ramche. Er wonen zo’n 5000 mensen, verspreid over een aantal gehuchten, hoog in de bergen en ver weg van de toeristische centra. In Ramche bleek een actieve groep dorpelingen te bestaan met allerlei ideeën om het dorp vooruit te helpen. Ze beloofden Vajra ervoor te zorgen dat bij concrete projecten de Nepalese overheid twintig procent van de kosten daarvan op zich zou nemen en de bevolking zelf vijf procent, in de vorm van arbeid.

Bouw van een van de zes Vajra-scholen, hier in het bergdorp Mankha.

In de afgelopen twintig jaar heeft Vajra in Sindhupalchowk zes scholen gebouwd voor in totaal ongeveer 3300 leerlingen. Daarbij hebben we assistentie gekregen van studenten van de TU Delft. De oude schoolgebouwen werden tot de grond toe afgebroken en in de plaats ervan kwamen grotere scholen met tweemaal zoveel lokalen. Ook werden er sanitaire voorzieningen aangebracht en ontving de school inventaris en leermiddelen. Belangrijk was de nieuwe gebouwen bestand te maken tegen aardbevingen, want we wisten wel dat die in Nepal regelmatig voorkomen. Helaas heeft de grote aardbeving in 2015 een aantal scholen toch erg beschadigd. In Ramche moest de school zelfs worden afgebroken en opnieuw opgebouwd.

Vajra Nepal bouwde ook een school die voor 100 procent vanuit Nepal is gefinancierd: bestuursleden zamelden in 2008 geld in onder oud-leerlingen van een oude basisschool in Barhabise, om die te laten herbouwen en uit te breiden met een afdeling voor voortgezet onderwijs.
Vajra heeft deze scholen steeds bij de feestelijke opening ervan overgedragen aan de gemeenschap, die het beheer van de school verder op zich neemt. Het zijn en blijven overheidsscholen.

De Vajra Academy

Opening van de Vajra Academy in 2007.

Op de staatsscholen is het onderwijs van een lage kwaliteit. De leraren zijn zelf nauwelijks geschoold en worden slecht betaald. Het onderwijs is eenrichtingsverkeer: de onderwijzer roept en de kinderen brullen na. Ze leren er niet zelfstandig denken en handelen. Alleen op een ‘eigen’ school kun je ook het onderwijs beïnvloeden.
Het voorbeeld van de eerder genoemde Merrylandschool maakt duidelijk dat in Nepal, ondanks alle armoede, ook een groeiende middenklasse bestaat die bereid is te betalen voor goed onderwijs. Dus bedacht Vajra Nepal een plan om een particuliere school op te richten met kwaliteitsonderwijs, waar behalve betalende leerlingen ook kansarme kinderen naartoe kunnen. Deze Vajra Academy zou de eerste ‘groene’ school in Nepal moeten worden. Een school waar leerlingen niet alleen schoolkennis opdoen, maar ook leren hoe je zorgvuldig met je omgeving en de natuur omgaat. Waar een sociale houding gestimuleerd wordt door contact met projecten van Vajra en de vrijwilligers die daarin werken.
De Vajra Academy is er gekomen en heeft al zijn tienjarig bestaan gevierd. Lees hierover meer onder PROJECTEN bij Vajra Academy.