Hoofddoel van Stichting Vajra is armoedebestrijding in Nepal door middel van duurzame ontwikkelingsprojecten.

In de statuten van van Stichting Vajra staat:
De stichting heeft ten doel het in de ruimste zin van het woord ondersteunen van individuen, groepen en gemeenschappen, woonachtig in of afkomstig uit ontwikkelingslanden in het algemeen en uit Azie, meer speciaal Nepal, in het bijzonder.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • het werven van fondsen
  • het geven van voorlichting
  • het verzorgen van publicaties
  • het uitgeven van boeken, tijdschriften en excursies
  • het verzorgen van cursussen
  • het houden van lezingen en voordrachten
  • het organiseren van seminars, symposia, reizen, tentoonste11ingen en soortgelijke evenementen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen – in verband staat of – daaraan bevorderlijk kan zijn.

Stichting Vajra is een organisatie die door middel van gevarieerde projecten een bijdrage levert aan het welzijn en ontwikkeling van de bevolking van Nepal, met name voor de armen. Met hulp van vele vrijwilligers, donateurs en sponsors bouwde Stichting Vajra onder meer ziekenhuizen, scholen en drinkwatervoorzieningen. De stichting is zeer actief op het gebied van educatie, verlenen beurzen aan studenten en zette het grootste zonneovenproject ter wereld op in Bhutanese vluchtelingenkampen in Oost-Nepal.

Stichting Vajra streeft er naar de uitgevoerde projecten na de initiëring zelfstandig te laten draaien. We bieden niet alleen daadwerkelijke hulp, maar dragen ook bij aan informatievoorziening over de problemen in ontwikkelingslanden, via deze website, nieuwsbrieven en informatiedagen.

De stichting werkt intensief samen met de Nepalese zusterorganisatie Vajra Foundation Nepal. Het bestuur van deze non-governmental organisation (NGO) is volledig Nepalees van samenstelling.