Stichting Vajra Nederland  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze gegevens  zijn
Stichting Vajra Nederland
Rielerkolkweg 1
7416 SL Deventer
Telefoon: 06 19400886
KvK: 30146186
Website www.vajra.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Vajra verwerkt de persoonsgegevens die U aan ons heeft verstrekt in het kader van doneren aan Stichting Vajra, in het kader van sponsoren van leerlingen aan de Vajra Academy in Nepal of het willen ontvangen van informatie over de Stichting Vajra..

Wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Straat en huisnummer
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Het doel van verwerken persoonsgegevens
De doelen zijn:
– Het registreren van de donaties en sponsorgelden
– Het verzenden van de jaarlijkse nieuwsbrief  indien daar om gevraagd is
– Het kunnen e-mailen van donateurs en belangstellenden  indien dit nodig is
– Het vertrekken van bankgegevens aan banken voor de verwerking van       incassomachtigingen,  indien daar nadrukkelijk toestemming voor gegeven is

Delen van persoonsgegevens met derden
De persoonsgegevens worden alleen gebruikt door en voor Stichting Vajra. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief zullen we uw persoonsgegevens binnen 3 maanden uit onze database verwijderen.
De gegevens in ons CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van de verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wil weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast hebt u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien hebt u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons secretariaat mailen:  hagers@vajra.nl
Stichting Vajra wil U erop wijzen dat U de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.