Beleidsplan van Stichting Vajra anno 2013

Binnen Vajra zijn het Nepalese ownership, duurzaamheid en niet-afhankelijkheid belangrijke begrippen. Om die reden heeft Stichting Vajra in Nederland nooit mensen in dienst genomen. Het levensvatbaar houden van de organisatie in Nederland zou dan een doel op zich zijn geworden, terwijl het hoofddoel is dat er in Nepal een levensvatbare ontwikkelingsorganisatie gestalte krijgt. In 2013 is deze doelstelling voor een belangrijk deel reeds gerealiseerd.

Een voorwaarde voor projecten in Nepal is steeds geweest dat de uitvoerende organisatie, Vajra Founation Nepal, niet alleen participeert in deze projecten, maar er ook een bijdrage aan levert, in cash of in natura. Hierdoor kon Vajra Foundation Nepal uitgroeien tot de owner van de projecten.

In deze zaken onderscheidt Vajra zich van veel andere vergelijkbare organisaties.

Vrijwel geen overhead
Stichting Vajra heeft een bijzonder lage overhead van rond de 1%. Omdat de inkomsten uit rente op tegoeden hoger ligt dan de kosten van de overhead, kunnen alle donaties aan Stichting Vajra rechtstreeks ten goede komen aan projecten in Nepal.

Deze lage overheadkosten dankt Vajra aan het feit dat er met vrijwilligers wordt gewerkt. Hierdoor is niemand financieel afhankelijk van het werk dat Vajra doet. Geen van de medewerkers ontvangt een salaris of onkostenvergoeding. Mensen die voor de stichting naar Nepal reizen, doen dat op eigen kosten. Dit geldt voor alle vrijwilligers, zowel bestuursleden als adviseurs, leden van comité van aanbeveling, stagiaires, studenten of mensen die op een andere manier voor de stichting werken.

Vrijwilligers
Het intensief begeleiden van vrijwilligers en studenten uit Nederland bij werkzaamheden in Nepal is steeds een belangrijk onderdeel geweest vanwege de vormende werking op de betrokkene. Nederlanders, en met name jonge mensen, worden hierdoor betrokken bij internationale problematiek en kan als zodanig gezien worden als ‘ontwikkelingswerk in Nederland’.

Uitgevoerde projecten tot en met 2013
In de eerste 15 jaar van haar bestaand heeft Stichting Vajra een scala aan projecten uitgevoerd. Belangrijk is steeds geweest dat projecten niet op zich staan, maar zorgvuldig zijn afgestemd op plannen van de Nepalese overheid, zodat werkzaamheden elkaar kunnen aanvullen.

Gezondheidszorg
Vajra bouwde een ziekenhuis en vier gezondheidsposten

Zo’n 50.000 mensen gebruiken nu de latrines en drinkwatervoorzieningen die door Vajra zijn gebouwd. In het kader van een groot community health development program zijn vele tientallen health volunteers opgeleid en zijn honderd moedergroepen opgericht. De in totaal 1500 vrouwen van deze groepen kregen voorlichting over veilig bevallen en kindzorg, om ziekte te voorkomen en kinder- en kraamvrouwen sterfte terug te dringen.

Coöperatie
Het kleine spaarprogramma dat Vajra in Ramche begon, is in 2012 uitgegroeid tot een modelcoöperatie voor heel Nepal.

Zonneovenproject
Het  zonneovenproject in de Bhutanese vluchtelingenkampen groeide uit tot het grootste ter wereld. In 2008 bereidden 85.000 vluchtelingen hun maaltijden met zonneovens. Per jaar bespaart dit vijftien miljoen kilo brandhout en de uitstoot van twintigduizend ton CO2.

Onderwijs
Tot 2013 hebben ruim 300 leerlingen een studiebeurs van Vajra ontvangen. Sommigen van hen konden na de middelbare school doorstromen naar een universitaire studie. Verschillende schoolverlaters vonden een goede baan en werden zo een rolmodel voor andere jongeren in Nepal.

In de eerste vijftien jaar van haar bestaan heeft Vajra zes scholen gebouwd, waarvan zo’n 3300 leerlingen profijt hebben. Naast deze scholen, die werden overgedragen aan de Nepalese overheid, bouwde de stichting de door Vajra zelf beheerde Vajra Academy.

Vajra Academy
De bouw van de Vajra Academy is voor 75% gefinancierd vanuit Nederland, 25% is in Nepal zelf gegenereerd. Onderdeel van de plannen is dat de exploitatie van de school volledig vanuit Nepal gefinancierd wordt. Dit kan doordat de school zich met kwaliteitsonderwijs richt op de Nepalese middenklasse. Belangrijk daarbij is dat de winst van drie betalende leerlingen wordt gebruikt voor een studiebeurs voor een leerling uit een kansarm gezin, naast de studiebeurzen die Stichting Vajra vanuit Nederland verstrekt. Dit is in de statuten van de school verankerd. Hierdoor kan minimaal een kwart van het totale aantal leerlingen op de Vajra Academy gesponsord worden.

Niet alleen is de Vajra Academy voor zijn voortbestaan onafhankelijk van een geldstroom uit Nederland of een ander buitenland, maar bovendien kan de school zelf studiebeurzen voor kansarme leerlingen genereren.

Alleen bij uitbreidingen kan de school een beroep doen op een financiële input van Stichting Vajra.

In de Vajra Academy komen drie belangrijke idealen van Vajra bij elkaar: duurzaamheid, kwaliteitsonderwijs en solidariteit.

Duurzaamheid:
De Vajra Academy is een duurzame school dankzij de vele milieusparende voorzieningen. In de solar steam kitchen kan voor honderden kinderen worden gekookt met behulp van zonne-energie, die door schotels op het dak wordt gebundeld. Er is een door leerlingen verzorgde biologische groentetuin en koeien in de schoolboerderij leveren melk voor de kinderen op het internaat. De koeienmest gaat naar de biogasinstallatie, die brandstof levert wanneer de zon eens niet schijnt. In 2012 is een nieuw hostel gereed gekomen.

Kwaliteitsonderwijs:
De school wordt geleid door een Nepalees bestuur en er werken uitsluitend gekwalificeerde Nepalese docenten. Door uitwisseling wordt het onderwijs verrijkt met kennis uit Nederland.

Leidraad voor de school vormen de seven keypoints. Deze zijn opgenomen in het beleidsplan van de Vajra Academy:

  1. The main goal is to educate students in a way that will make them competent graduates.
  2. The curriculum is dynamic and flexible. Classes don’t have more than 30 students.
  3. Teaching and learning is student- centred and innovative. There is no discrimination on the basis of st, gender and/or religion. Nobody is physically or mentally punished or abused.
  4. Workshops and counselling sessions for teachers and staff are organised regularly.
  5. The social attitude of all students, teachers and parents is enhanced by first-hand involvement in social activities in projects from the Vajra Foundation and other organisations.
  6. Development of a green and eco-friendly attitude is an important goal.
  7. Quality education is continuously enhanced by watchful planning and evaluation.

Solidariteit:
Het begrip ‘solidariteit’ komt tot uiting in het uitgangspunt dat de ouders van ‘betalende’ leerlingen meebetalen voor onderwijs aan klasgenoten uit arme gezinnen. De doelstelling is dat 25 procent van de leerlingen gratis onderwijs krijgt. Meisjes en kinderen van dalits (de laagste kaste in Nepal) krijgen voorrang. Doordat kinderen van verschillende kasten, klassen en religies op de Academy bij elkaar zitten, vormt de Vajra Academy een ‘dwarsdoorsnede van Nepal’.

Het feit dat leerlingen van de Vajra Academy nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingsprojecten van Vajra stimuleert een sociale attitude van de leerlingen.

Geplande uitbreidingen:
Er zijn nog twee uitbreidingen gepland: een in 2015/2016 met nieuwe klaslokalen, onder meer voor beroepsonderwijs, en in 2018/2019 met docenten- en kantoorruimtes en een grote zaal voor sport, toneel en bijeenkomsten.

Toekomst van Vajra vanaf 2013
In de komende jaren zal Vajra zich vooral richten op de voltooiing van de Vajra Academy, op beroepsonderwijs en op duurzaam ondernemerschap in het verlengde van onderwijs.

Van de Vajra Academy zijn nu volgens plan twee van de vier gebouwen gerealiseerd. Het streven is dat de school bij het vierde lustrum in 2018, vrijwel geheel voltooid zal zijn. Er worden dan niet alleen eindexamens afgenomen, maar er wordt dan ook beroepsonderwijs gegeven. Een van de plannen is dat jaarlijks wedstrijden worden uitgeschreven voor het beste business plan, te beoordelen van een internationaal team van deskundigen. De prijs voor de winnaar kan bestaan uit een renteloze lening, kennisoverdracht of een andere ondersteuning van een op te zetten bedrijf.

Een doelstelling is verder om de kwaliteit van onderwijs in de Vajra Academy te verankeren. De school wil tot de beste van Nepal gaan horen en met zijn milieusparende voorzieningen een voorbeeld zijn in het vervuilende Nepal. De doelstelling om kinderen uit kansarme gezinnen gratis onderwijs te geven, kan worden gecontinueerd omdat dit in de statuten van de school is opgenomen.

De Vajra Academy zal bekwame mensen afleveren die met kennis en creativiteit de problemen van Nepal zullen aanpakken. Zij zullen niet op zoek gaan naar werk, maar als duurzame ondernemers zelf werk creëren. Leerlingen worden gestimuleerd zelf een bedrijf op te zetten. Een goed voorbeeld daarvan is het door Vajra geïnitieerde Vajra Eco Resort, een ondernemersproject op de grens met Tibet. Dit ‘groene’ hotel dat in 2014 gereed komt, zal niet alleen veel werkgelegenheid, maar ook stageplaatsen voor leerlingen van de Vajra Academy bieden.

In 2013 werden vanuit Nederland ongeveer 150 sponsorleerlingen gesponsord. In de toekomst zal Vajra Nepal de sponsoring van armlastige leerlingen gaandeweg van Stichting Vajra overnemen. Voor kansarme leerlingen blijft altijd plaats op de Vajra Academy: één op de vier leerlingen krijgt er gratis onderwijs, betaald door de ouders van meer welvarende kinderen. Dit is opgenomen in de statuten van de school.