Binnen Vajra zijn het Nepalese ownership, duurzaamheid en niet-afhankelijkheid belangrijke begrippen. Om die reden neemt Stichting Vajra in Nederland nooit mensen in dienst. Het levensvatbaar houden van de organisatie in Nederland zou dan een doel op zich zijn geworden, terwijl het hoofddoel is dat er in Nepal een levensvatbare ontwikkelingsorganisatie gestalte krijgt. In 2018 is deze doelstelling voor een belangrijk deel al gerealiseerd.

Een voorwaarde voor projecten in Nepal is steeds geweest dat de uitvoerende organisatie, Vajra Foundation Nepal, niet alleen participeert in deze projecten, maar er ook een bijdrage aan levert, in cash of in natura. Hierdoor kon Vajra Foundation Nepal uitgroeien tot de owner van de projecten. In deze zaken onderscheidt Stichting Vajra zich van veel andere vergelijkbare organisaties.

Uitgevoerde projecten tot en met 2016
In de eerste 15 jaar van haar bestaan heeft Stichting Vajra een scala aan projecten uitgevoerd. Belangrijk is steeds geweest dat projecten niet op zich staan, maar zorgvuldig zijn afgestemd op plannen van de Nepalese overheid, zodat werkzaamheden elkaar kunnen aanvullen.

Gezondheidszorg
Vajra bouwde een ziekenhuis en vier gezondheidsposten.
Zo’n 50.000 mensen gebruiken nu de latrines en drinkwatervoorzieningen die door Vajra zijn gebouwd. In het kader van een groot community health development program zijn vele tientallen health volunteers opgeleid en zijn honderd moedergroepen opgericht. De in totaal 1500 vrouwen van deze groepen kregen voorlichting over veilig bevallen en kindzorg, om ziekte te voorkomen en kinder- en kraamvrouwensterfte terug te dringen.

Coöperatie
Het kleine spaarprogramma dat Stichting Vajra in Ramche begon, is uitgegroeid tot een model coöperatie voor heel Nepal. Het begon als een Kitchen Gardening project onder leiding van een bestuurslid van Vajra Nepal waarbij een kleine groep vrouwelijke inwoners elke week geld bij elkaar legden en zodoende konden sparen; en het eindigde ermee dat vrijwel alle inwoners van Ramche lid zijn sinds 2012. De coöperatie beschikt intussen over een eigen kantoor en heeft een substantieel vermogen en kan zodoende de lokale handels initiatieven stimuleren. In 2012 werd het project uitgeroepen tot het model van Nepal.

Zonneovenproject
Het zonneovenproject in de Bhutanese vluchtelingenkampen groeide uit tot het grootste ter wereld. In 2008 bereidden 85.000 vluchtelingen hun maaltijden met zonneovens. Per jaar bespaart dit vijftien miljoen kilo brandhout en de uitstoot van twintigduizend ton CO2.

Onderwijs
Tot 2017 hebben ruim 300 leerlingen een studiebeurs van Vajra ontvangen. Sommigen van hen konden na de middelbare school doorstromen naar een universitaire studie. Verschillende schoolverlaters vonden een goede baan en werden zo een rolmodel voor andere jongeren in Nepal.

In de twintig jaar van haar bestaan heeft Vajra negen scholen gebouwd, waarvan zo’n 4000 leerlingen profijt hebben. Naast deze scholen, die werden overgedragen aan de Nepalese overheid, bouwde de stichting de door Vajra Nepal zelf beheerde Vajra Academy.

Vajra Academy
De bouw van de Vajra Academy is voor 75 procent gefinancierd vanuit Nederland, 25 procent is in Nepal zelf opgebracht. De exploitatie van de school wordt volledig vanuit Nepal gefinancierd. Dit kan doordat de school zich met kwaliteitsonderwijs richt op de Nepalese middenklasse. Belangrijk daarbij is dat de winst van drie betalende leerlingen wordt gebruikt voor een studiebeurs voor een leerling uit een kansarm gezin, naast de studiebeurzen die Stichting Vajra vanuit Nederland verstrekt. Dit is in de statuten van de school verankerd. Hierdoor kan minimaal een kwart van het totale aantal leerlingen op de Vajra Academy gesponsord worden.
Alleen bij uitbreidingen kan de school een beroep doen op een financiële input van Stichting Vajra Nederland.

In de Vajra Academy komen drie belangrijke idealen van Vajra bij elkaar: duurzaamheid, kwaliteitsonderwijs en solidariteit.

Duurzaamheid
De Vajra Academy is een duurzame school dankzij de vele milieusparende voorzieningen. In de solar steam kitchen kan voor honderden kinderen worden gekookt met behulp van zonne-energie, die door schotels op het dak wordt gebundeld. Er is een door leerlingen verzorgde biologische groentetuin en koeien in de schoolboerderij leveren melk voor de kinderen op het internaat. De koeienmest gaat naar de biogasinstallatie, die brandstof levert wanneer de zon eens niet schijnt.

Kwaliteitsonderwijs
De school wordt geleid door een Nepalees bestuur en er werken uitsluitend gekwalificeerde Nepalese docenten. Door uitwisseling wordt het onderwijs verrijkt met kennis uit Nederland.
Leidraad voor de school vormen de seven keypoints. Deze zijn opgenomen in het beleidsplan van de Vajra Academy:

  1. The main goal is to educate students in a way that will make them competent graduates.
  2. The curriculum is dynamic and flexible. Classes don’t have more than 30 students.
  3. Teaching and learning is student-centred and innovative. There is no discrimination on the basis of cast, gender and/or religion. Nobody is physically or mentally punished or abused.
  4. Workshops and counselling sessions for teachers and staff are organised regularly.
  5. The social attitude of all students, teachers and parents is enhanced by first-hand involvement in social activities in projects from the Vajra Foundation and other organisations.
  6. Development of a green and eco-friendly attitude is an important goal.
  7. Quality education is continuously enhanced by watchful planning and evaluation.

Solidariteit
Het begrip ‘solidariteit’ komt tot uiting in het uitgangspunt dat de ouders van ‘betalende’ leerlingen meebetalen voor onderwijs aan klasgenoten uit arme gezinnen. De doelstelling is dat 25 procent van de leerlingen gratis onderwijs krijgt. Meisjes en kinderen van Dalits (de laagste kaste in Nepal) krijgen voorrang. Doordat kinderen van verschillende kasten, klassen en religies op de Academy bij elkaar zitten, vormt de Vajra Academy een ‘dwarsdoorsnede van Nepal’.

Geplande uitbreidingen
Het masterplan van de Vajra Academy voorziet in een school met vier gebouwen. In 2007 is het eerste gebouw neergezet, enkele jaren later stond ook het internaatgebouw er. In 2018 is het derde gebouw voltooid met voornamelijk klaslokalen en voor 2024 is het laatste gebouw gepland, speciaal gericht op beroepsonderwijs, met een grote zaal voor sport, toneel en bijeenkomsten.

Vrijwel geen overhead
Stichting Vajra heeft een bijzonder lage overhead van rond de 1 procent. Omdat de inkomsten uit rente op tegoeden hoger ligt dan de kosten van de overhead, kunnen alle donaties aan Stichting Vajra rechtstreeks ten goede komen aan projecten in Nepal.
Deze lage overheadkosten dankt Vajra aan het feit dat er met vrijwilligers wordt gewerkt. Hierdoor is niemand financieel afhankelijk van het werk dat Vajra doet. Geen van de medewerkers ontvangt een salaris of onkostenvergoeding. Mensen die voor de stichting naar Nepal reizen, doen dat op eigen kosten. Dit geldt voor alle vrijwilligers, zowel bestuursleden als adviseurs, leden van het comité van aanbeveling, stagiaires, studenten of mensen die op een andere manier voor de stichting werken.

Toekomst van Stichting Vajra vanaf 2019
In de komende jaren zal Vajra zich vooral richten op de voltooiing van de Vajra Academy en het opzetten van beroepsonderwijs. Daarnaast richten we onze aandacht op duurzaam ondernemerschap, in het verlengde van het onderwijs.

Een andere doelstelling is om de kwaliteit van onderwijs in de Vajra Academy te verankeren. De school wil tot de beste van Nepal gaan horen en met zijn milieusparende voorzieningen een voorbeeld zijn in het vervuilende Nepal. Een kroon op de resultaten van de Vajra Academy is de internationale onderscheiding tot Changemaker School. Hiervan zijn er slechts ca. 260 op de wereld en zij worden gezien als scholen die bij uitstek in staat zijn om onderwijs te verzorgen waaraan in de 21ste eeuw behoefte bestaat.
De doelstelling om kinderen uit kansarme gezinnen gratis onderwijs te geven, kan worden gecontinueerd omdat dit in de statuten van de school is opgenomen.

De Vajra Academy zal bekwame mensen afleveren die met kennis en creativiteit de problemen van Nepal zullen aanpakken. Zij zullen niet alleen banen vinden, maar ook als duurzame ondernemers zelf werk creëren. Leerlingen worden gestimuleerd zelf een bedrijf op te zetten.

In de toekomst zal Vajra Nepal de sponsoring van armlastige leerlingen gaandeweg van Stichting Vajra overnemen. Voor kansarme leerlingen blijft altijd plaats op de Vajra Academy: één op de vier leerlingen krijgt er gratis onderwijs, mede betaald door de ouders van de meer welvarende kinderen. Dit is opgenomen in de statuten van de school.